همایش ملی رصد خانه های ایران- مقدمه
مقدمه، معرفی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/31 | 
 
نجوم، از آنجا که از دیرباز با مشاهده ی دقیق و نظریه همراه بوده، کهن ترین شاخه از دانش بشری شمرده می شود. رصدخانه، در نگاهی دانشورانه، آزمایشگاهی برای نظریه های نجومی است که در چرخه ی روش دانشورانه از یک سو بستر مشاهدات تجربی مورد نیاز جهت آزمون نظریه های نجومی را فراهم می آورد و از سوی دیگر مواد خام و تازه را برای به چالش کشیدن نظریه های قدیمی مهیا می سازد.  
همایش ملی رصدخانه های ایران به هدف آشنا شدن جامعه ی نجوم، از منجمان حرفه ای گرفته تا علاقمندان عمومی نجوم، با فعالیت های رصدی جاری در کشور برگزار می شود. امید آن است که حضور منجمان رصدگر در این همایش برای گفتگو در موضوع رصد و ارائه ی فراورد تلاش هایشان در قالب مقالات و سخنرانی ها زمینه ساز فعالیت های رصدی هرچه  بنیادی تر، عمیق تر، و گسترده تر باشد، و چه بسا از این طریق بستری نیز برای همکاری هر چه بیشتر رصدخانه های ایران در راستای ارتقاء نجوم رصدی در کشور فراهم آید.
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.50.16.fa
برگشت به اصل مطلب