همایش ملی رصد خانه های ایران- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/2 | 
علی آقااحمدی
مائده آهنگری
پارسا بیگدلی
سعید توسلی (دبیر کمیته)
بنیامین صحرانورد
حامد فیروزی
ناهید مدنی
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.59.19.fa
برگشت به اصل مطلب