همایش ملی رصد خانه های ایران- برگزارکنندگان
برگزار کنندگان/مشارکت کنندگان اصلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/3 | 


دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، گروه نجوم و انرژی های بالا،
دکتر فرزان مومنی(دبیر علمی)
دکتر شهرام خسروی
دکتر علی واحدی 
پروفسور وحید تکوک
دکتر محمدعلی گنجعلی(سرپرست دانشکده) 
دکتر سعید توسلی (دبیر اجرایی ) 
دکتر علی حسن بیگی (معاونت آموزشی دانشکده فیزیک ) 
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.61.22.fa
برگشت به اصل مطلب