همایش ملی رصد خانه های ایران- حامیان
حامیان همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/3 | 
  • رصدخانه ملی ایران
  • انجمن نجوم ایران
  • انجمن فیزیک ایران
  • پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM
  • ​مرکز منطقه ایی اطلاع رسانی علوم و فناوری
  • انجمن علمی دانشجویی نجوم دانشگاه خوارزمی

 
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.62.23.fa
برگشت به اصل مطلب