همایش ملی رصد خانه های ایران- تماس با دبیرخانه
دبیرخانه اجرایی و اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/3 | 
دبیرخانه اجرایی: 
کرج، بلوار شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خـــــــوارزمی،دانشکده فیزیک

تلفن :  02634579600 | داخلی: 2336 
فکس : 02634550482
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.77.25.fa
برگشت به اصل مطلب