همایش ملی رصد خانه های ایران- اخبار عمومی
کشف نزدیکترین سیاره قابل سکونت فراخورشیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
​در اواخر فوریه 2019، به کمک ماهواره TESS سیاره ای حول ستاره ی کوتوله GJ357 که در فاصله ی فقط حدود 31 سال نوری از زمین قرار دارد، کشف شد. به کمک تلسکوپ های زمینی، مشاهدات این ستاره که اندازه ای حدود یک سوم اندازه خورشید ما را دارد، دنبال شد که یکی از این دو سیاره ، GJ357d در محدوده ی زیست پذیری قرار دارد و آب در سطح سیاره می تواند به صورت مایع وجود داشته باشد. فاصله ی این سیاره از ستاره مادرش حدود یک پنجم فاصله زمین تا خورشید است و حدود هر 56 روز ، یک بار به دور ستاره مادرش می چرخد.
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.85.20.fa
برگشت به اصل مطلب